Kepala Madrasah

Berikut nama-nama Kepala Madrasah yang telah memperjuangkan perkembangan kemajuan MAN 1 Kulon Progo beserta masa tugasnya.

No.

Nama Kepala Madrasah

Masa Tugas

1.

Drs. Ismady

1978 – 1989

2.

Drs. Madsardan

1989 – 1996

3.

Drs. H. Sukarno

1996 – 2001

4.

Drs. H. Muh. Hasyim

2001 – 2002

5.

Drs. H. Bardjo

2002 – 2004

6.

Drs. H. Nur Abadi, MA.

2004 – 2005

7.

Dr. Subiyantoro, M.Ag.

2005 – 2010

8.

Drs. H. Jazim, M.Pd.I.

2010 – 2013

8.

Drs. H. Suharyanto, MA.

2013 – 2016

9.

Khoiriyatun, S.Pd., M.Sc.

2016 – 2020

10.

H. Edi Triyanto, S.Ag., S.Pd., M.Pd.

2020 –